UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ DAT

Velmi nám záleží na ochraně Vašeho soukromí. Naše směrnice pro ochranu dat popisují, jaký druh informací na naší webové stránce od Vás získáváme a jak s těmito informacemi nakládáme. Remy Cointreau Čr, jako provozovatel těchto webových stránek si vyhrazuje právo, tyto směrnice kdykoli aktualizovat, o čemž Vás budeme na této webové stránce vždy informovat.

Jaké osobní informace Remy Cointreau ČR ukládá?

Pokud navštívíte naši webovou stránku, zaznamená náš web server kvůli bezpečnosti systému dočasně jméno domény nebo IP adresy dotazujícího se počítače, datum přístupu, dotaz datového souboru klienta (jméno souboru a URL), http odpovědní kód, webovou stránku, ze které nás navštívíte a počet bytu přenesených v rámci spojení.

V určitých případech ukládáme některé informace ve formě tzv. „Cookies“ (viz. dole) na Vašem počítači. Remy Cointreau v žádném případě nezíská data, ze kterých se dá vyčíst identita jednotlivého návštěvníka, s výjimkou toho, kdy nám sami Vaše osobní data poskytnete. Remy Cointreau nepoužívá žádné technologické pomocné prostředky, které jsou cílené na identifikaci návštěvníka. Pokud se zaregistrujete k účasti do soutěže o ceny nebo k závodu, musíte uvést jméno, adresu, telefonní čísla, datum narození a zemi. Dobrovolně můžete uvést další informace jako je e-mailová adresa, pohlaví, hudební a sportovní zájmy. Ačkoliv tyto informace nejsou nutně vyžadovány, můžeme Vám být díky nim lépe k dispozici. Vedle toho si opatříme všeobecné statistické a demografické informace jako např. čas přístupu, typ prohlížeče, internetové adresy odkazujících stránek a nejčastěji navštěvované stránky.

Jak používá Remy Cointreau opatřené Informace?

Remy Cointreau používá opatřené informace jen k účelům technické administrace webové stránky a ke splnění Vašich přání a požadavků, stejně tak jako i ke zlepšení nabízených služeb a webové stránky. Jen tehdy, pokud jste nám před tím dali souhlas, využijeme tato data na ankety vztahující se k produktům a k našim marketingovým účelům. V případě, že od Remy Cointreau nechcete dostávat žádné e-maily, můžete to uvést při registraci nebo zadávání osobních informací. Své jméno také můžete z našeho mailového seznamu odstranit. Stačí pouze poslat e-mail na adresu: webmaster.czech@remy-cointreau.com.

Remy Cointreau neposkytuje Vaše údaje žádné třetí osobě.

Remy Cointreau nedává Vaše údaje k dispozici žádné třetí osobě, s výjimkou toho, pokud je to nutné na základě platných zákonů, policejního vyšetřování nebo soudního procesu, kdy jsou tyto informace důležité. Demografické informace v anonymní formě mohou být eventuálně třetí osobě poskytnuty.

Cookies

Jako mnoho jiných komerčních webových stránek využíváme eventuálně standartní technologii, tzv. „Cookie“, abychom získali informace o tom, jak je naše webová stránka používána. Cookie je krátký textový soubor, který webová stránka ukládá na pevném disku Vašeho počítače (pokud to Váš webový prohlížeč povolí) a který může být později vyvolán, abychom Vás u nás identifikovali. Technologie Cookie byla vyvinuta proto, aby webová stránka rozpoznala prohlížeč návštěvníka jako opakujícího se návštěvníka a mohla uložit a znovu vyvolat preference, které návštěvník při návštěvě stránky nastavil. Cookie může být přečten pouze z webové stránky, která to vytvořila. Cookies mohou bezpečně uložit heslo zákazníka, personalizovat homepage, zadat, které části webové stránky jsou navštěvovány, nebo sledovat učiněný výběr, např. výběr do „nákupního košíku“. Naše Cookies zaevidují jméno Vaší domény a sledují Vaše kliknutí na naší webové stránce. Cookie nemůže vyvolat z Vašeho pevného disku žádná jiná data ani Vaši e-mailovou adresu a nemůže přenášet žádné počítačové viry. Cookies zjednodušují Vaše používání webové stránky, slouží bezproblémovému fungování a pomáhají nám zajistit bezpečnost webové stránky. Cookies nemohou Vašemu počítači uškodit a neobsahují žádná osobní či soukromá data.

Osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním

Osobní údaje, které provozovatel získá při provozování webových stránek, jsou považovány za důvěrné a nebudou k dispozici třetím osobám, vyjma případných zpracovatelů, oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákonů ČR.

Společnost Remy Cointreau Čr, jakožto správce osobních údajů, je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí poskytnete prostřednictvím této webové stránky, pouze s Vaším níže uvedeným souhlasem. Uživatel tímto souhlasí s tím, aby společnost REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Praha 4, Pod Klaudiánkou 1174/4b, 140 00, (dále též jen správce), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovala jím vložené údaje do určených formulářů k tomuto umístěných na této webové stránce, zařadila je do své databáze a dále použila za účelem nabízení obchodu a služeb a ke statistickým účelům. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uživatel rovněž souhlasí, aby mu byla prostřednictvím jeho elektronického kontaktu, který vložil do určených formulářů k tomuto, zasílána obchodní sdělení. Uživatel bere na vědomí, že má právo přístupu k těmto osobním údajům, je oprávněn je opravit a dále že disponuje oprávněními uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, (tj. právo požadovat za podmínek v tomto zákone uvedených po správci či zpracovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu, tj. zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Uživatel dále souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté shora uvedeným způsobem mohou být k výše uvedeným účelům poskytnuty jejich správcem pouze těm subjektům, které zpracovávají osobní údaje pro správce na základě písemné smlouvy. Jejich seznam je na požádání k dispozici u správce a lze jej v této věci kontaktovat prostřednictvím v následujícím odstavci uvedených kontaktních údajů. Tento souhlas uživatele je udělen na dobu 10ti let s tím, že je možné ho kdykoliv odvolat e-mailem na e-mailové adrese webmaster.czech@remy-cointreau.com popřípadě písemně na adrese Remy Cointreau ČR, Pod Klaudiánkou 1174/4b, 147 00, kde uživatel může získat informace o jím poskytnutých a správcem zpracovaných osobních údajích a uplatnit práva ve smyslu ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, viz výše. Souhlas se zasíláním reklamních sdělení je dále možno odvolat výše uvedeným způsobem.

Reklama a reklamní sdělení

Uživatelé těchto webových stránek tímto souhlasí s tím, že registrovaným uživatelům bude provozovatel oprávněn zasílat e-mailové zprávy obsahující informace o novinkách a produktech, které provozovatel nabízí. Registrovaní uživatelé také souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv krátkého rozsahu obsahujících informace o produktech třetích stran.

Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. a zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel projevit vlastním odhlášením z emailingového systému prostřednictvím možnosti poskytnuté v každém emailu odeslaném provozovatelem, popřípadě oznámením nesouhlasu se zasíláním reklamních sdělení provozovateli na e-mailovou adresu webmaster.czech@remy-cointreau.com. V předmětu zprávy musí uživatel uvést NEZASÍLAT.

V případě, že provozovatel zjistí, nebo mu bude oznámeno a prokazatelně doloženo, že došlo k zneužití cizí e-mailové adresy při registraci do systému provozovatele, odstraní provozovatel tento e-mail z databáze. Provozovatel odstraní z databáze vždy pouze dotčený e-mail, nikoliv celou skupinu e-mailů definovanou doménou druhého řádu.

Zabezpečení ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou bezpečně chráněny před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Vaše osobní údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat a/nebo v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob. Data, která nemají povahu osobních údajů, jako jsou Vaše otázky, komentáře, nápady a názory, nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je používat a zveřejňovat za účelem zlepšení činnosti společnosti Remy Cointreau Čr bez jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho nároku vůči společnosti Remy Cointreau Čr.