On-line podmienky

Úvod

 • Toto sú pravidlá súťaže Tullamore D.E.W., ktorá ponúka možnosť vyhrať výlet do Írska a zažiť niečo skutočne írske, vrátane návštevy liehovaru v Tullamore.

V čom spočíva propagačná akcia?

 • Propagačná akcia je súťaž s výhrou ceny, ktorá je popísaná nižšie (propagačná akcia).

Akú cenu je možné vyhrať?

 • Cenou pre jedného víťaza a troch jeho hostí je výlet do Írska, ktorý ponúka možnosť zažiť niečo skutočne írske, vrátane návštevy liehovaru v Tullamore (cena). Za celú propagačnú akciu je dohromady jedna cena.

Kto sa môže zúčastniť?

 • Propagačnej akcie sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto je: (a) občanom Spojeného kráľovstva, Írska, Bulharska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Českej republiky, Slovenska, Kanady (okrem občanov provincie Quebec); a (b) má viac ako 18 rokov (alebo ak je občanom Kanady, tak viac ako 19 rokov). Bude sa požadovať potvrdenie o bydlisku a veku.
 • Propagačnej akcie sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti William Grant & Sons (promoter), alebo inej spoločnosti v rámci rovnakej skupiny spoločností ako promotér a členovia ich najbližšej rodiny, obchodní zástupcovia týchto spoločností, alebo ktokoľvek, kto je profesijne spojený s propagačnou akciou (partneri).
 • Promotér umožní jedno prihlásenie do súťaže pre jednu osobu.
 • Pre získanie ceny musí mať víťaz a jeho hostia platné pasy s platnosťou minimálne 6 mesiacov od dátumu cesty, víza a iné potrebné cestovné doklady, ktoré sa požadujú pre cestu do Írska.
 • Promotér si vyhradzuje právo overiť všetky informácie o každom účastníkovi súťaže, víťazovi, alebo o hosťoch víťaza.

Ako sa prihlásiť do propagačnej akcie?

 • Pre prihlásenie do propagačnej akcie musia účastníci odpovedať na aktuálnu otázku na facebookových stránkach Tullamore D.E.W.: „Napíš, prečo by si chcel vziať svojich troch priateľov do Írska.“ Odpovede musia byť uvedené ako poznámka pod úpravou statusu, ktorý obsahuje otázku. Odpovede musia byť doručené počas trvania propagačnej akcie.
 • Žiadny nákup nie je nutný.
 • Jedna osoba môže pripojiť iba jeden príspevok. Viac príspevkov sa bude považovať za jeden príspevok a v prípade opakovaného zneužívania tohto článku dôjde k okamžitému vylúčeniu príslušného účastníka súťaže.
 • Príspevky tretích osôb, opakované príspevky alebo príspevky obchodných zástupcov, nebudú akceptované.
 • Pokyny pre prihlásenie do súťaže sa považujú za súčasť týchto podmienok a v prípade účasti v propagačnej akcii sa má za to, že všetci účastníci s týmito podmienkami súhlasia a sú nimi viazaní. Tieto pravidlá musia dodržiavať i hostia víťaza.
 • Akékoľvek poznámky alebo materiály, ktoré sú uvedené v príspevku a možno ich považovať za hrubé, urážlivé, hanlivé alebo znevažujúce, budú odstránené. Dôjde tiež k vylúčeniu účastníka zo súťaže.
 • Nepovoľujú sa žiadne príspevky, ktoré odporúčajú, alebo podporujú nezodpovedné pitie/správanie sa, alebo nezákonné aktivity.
 • Promotér si vyhradzuje právo pre svoje tímy na sociálnych sieťach označiť akékoľvek príspevky, fotografie alebo materiály z propagačnej akcie, ktoré by bolo možné považovať za akýmkoľvek spôsobom navádzajúce, obscénne, urážlivé, sprosté, explicitné, rasistické, hanlivé, nezákonné alebo hrubé.
 • Príspevky nesmú obsahovať značku žiadnej tretej osoby, alebo konkurenta promotéra a nesmú obsahovať názvy, logá a/alebo iné materiály tretích osôb, ani k nim nesmú odkazovať.
 • V príspevkoch by sa nemalo hovoriť o nikom, kto má menej ako 25 rokov.
 • Promotér si vyhradzuje právo kontaktovať účastníka, alebo inú osobu uvedenú v príspevku účastníka na Facebooku a požiadať ho o vysvetlenie, alebo overenie, pokiaľ to bude nutné.
 • Hostia víťaza musia byť rovnako občanmi Spojeného kráľovstva, Írska, Bulharska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Českej republiky, Slovenska a Kanady (okrem občanov provincie Quebec) a musia mať viac ako 18 rokov (v prípade Kanady viac ako 19). Bude sa požadovať potvrdenie o bydlisku a veku.

Čo je a čo nie je súčasťou ceny?

  Cena zahŕňa:
 • Spiatočné letenky v ekonomickej triede pre víťaza a jeho hostí, aby mohli spoločne cestovať do Dublinu v Írsku z najbližšieho letiska v krajine, kde býva víťaz.
 • Cestu do liehovaru v Tullamore z letiska v Dubline a cestu z liehovaru do hotela.
 • Dva nocľahy (jeden nocľah v Dubline, jeden nocľah v Tullamore) pre víťaza a jeho hostí, každý deň vrátane raňajok, minimálne v trojhviezdičkovom hoteli.
 • Promotér zabezpečí letenky a ubytovanie (bude závisieť na voľných kapacitách) a:
  •  všetko musí zabezpečiť cestovná kancelária, ktorú vyberie promotér;
  •  u leteckej spoločnosti podľa výberu promotéra; a
  •  všetko musí byť rezervované minimálne 30 dní pred plánovaným dátumom cesty.
 • Hneď ako budú letenky a ubytovanie potvrdené cestovnou kanceláriou, ktorú zvolí promotér (za promotéra), nebudú možné žiadne zmeny.
 • Výlet bude realizovaný v dňoch, ktoré budú vyhovovať promotérovi, v každom prípade sa musí zrealizovať pred 31. 8. 2016, s výnimkou Veľkej noci a štátnych sviatkov. Ak sa výlet neuskutoční do 31. 8. 2016, víťaz stratí právo na jeho realizáciu.
 • Víťaz a jeho hostia musia uhradiť náklady súvisiace s výletom, ktoré podľa týchto pravidiel nie sú započítané do jeho ceny, napr. dane (iné než tie, ktoré súvisia s leteckou prepravou), miestnu dopravu (napr. taxi a autobusy), cestovné poistenie a prepitné.
 • Víťaz a jeho hostia majú povinnosť predložiť doklad, ktorý dokazuje, že majú uzatvorené dostatočné cestovné poistenie.
 • Víťaz a jeho hostia musia uhradiť náklady na svoju cestu z domova na letisko, z ktorého odlietajú a na cestu späť domov z letiska po návrate.
 • Promotér nepreberá zodpovednosť za žiadne okolnosti, ktoré spôsobia, že víťaz a/alebo jeho hostia sa nemôžu zúčastniť cesty v určený deň.

Kedy je uzávierka?

 • Uzávierka pre príspevky, ktoré musia byť doručené promotérovi je 25. marec 2016, 17:00 GMT (čas v UK).
 • Rozhodnutie promotéra o tom, či bol príspevok doručený včas, je konečné.

Ako bude vybratý víťaz?

 • Víťazom bude účastník, ktorý poskytne najzaujímavejší príspevok v rámci propagačnej akcie a to tak, že odpovie na otázku na facebookových stránkach Tullamore D.E.W.
 • Víťaza ceny vyberie nezávislý posudzovateľ alebo porota, ktorej členom bude nezávislý člen (jej rozhodnutie bude konečné) zo všetkých platne predložených príspevkov, ktoré budú zverejnené pred dátumom uzávierky.
 • Víťaz bude vybratý 31. marca 2016.

Ako bude víťaz informovaný?

 • Promotér sa bude primerane snažiť informovať víťaza prostredníctvom správy pod pôvodným príspevkom na Facebooku do 5. apríla 2016, 11:59 GMT (čas v UK).
 • Víťaz musí odpovedať na toto oznámenie v súlade s pokynmi do 7 dní, v opačnom prípade bude automaticky zo súťaže vylúčený a bude vybratý iný víťaz.
 • Promotér si vyhradzuje právo opakovať tento proces tak dlho, ako to bude nevyhnutné.
 • Pokiaľ bude víťaz súhlasiť, promotér ho môže oznámiť na facebookových stránkach Tullamore D.E.W.

Kedy bude oznámený víťaz?

 • Celé meno a okres, z ktorého víťaz pochádza, bude možné zistiť po dátume určenia víťaza a to tak, že zašlete oznámkovanú obálku s vašou adresou, požiadavkou a názvom propagačnej akcie na túto adresu: William Grant & Sons Irish Brands Limited at 4th Floor, Block D, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland, do 3 mesiacov od dátumu uzávierky.

Ďalšie informácie...

Publicita po propagačnej akcii

 • Od víťaza a jeho hostí je možné požadovať, aby sa v súvislosti s propagačnou akciou zúčastnili na rozumnej publicite. Víťaz a jeho hostia súhlasia s tým, že promotér bude mať právo bez ďalšej platby alebo povolenia použiť ich meno a názov okresu, ktorý je uvedený ako miesto, odkiaľ bol príspevok do propagačnej akcie odoslaný, za účelom oznámenia víťaza a pre súvisiace reklamné účely.
 • Účasťou na propagačnej akcii účastníci udeľujú promotérovi povolenie (licenciu) a bezplatné, trvalé, celosvetovo platné, nezrušiteľné právo s právom udeliť podlicencie na užívanie, reprodukciu, zmenu, úpravu, zverejnenie a uvedenie ich príspevku pre akékoľvek účely v médiách, bez náhrady, obmedzenie užívania, príslušenstva alebo zodpovednosti. Účastníci súhlasia s tým, že budú uplatňovať morálne právo na toto využívanie.

Náhradná cena

 • Nie je možné poskytnúť náhradnú cenu a víťaz nemôže postúpiť cenu inej osobe.
 • Vo výnimočných prípadoch má promotér právo podľa svojho uváženia poskytnúť náhradnú cenu podobnej, alebo vyššej hodnoty.
 • Neexistuje finančná náhrada či už celej ceny, alebo jej časti.

Ochrana osobných údajov

 • Promotér použije výhradne tie osobné údaje, ktoré poskytnú účastníci súťaže (napr. meno, adresu, telefónne číslo, údaje z pasu) v súlade s Politikou ochrany súkromia, ktorá je k dispozícii tu: https://www.tullamoredew.com/en-gb/privacy-policy

Ochrana značky

 • Počas propagačnej akcie a po jej skončení víťaz a jeho hostia nemú robiť nič, čo by mohlo podľa rozumného názoru promotéra poškodiť dobré meno promotéra, alebo jeho partnerov.
 • Všetky príspevky sa stávajú majetkom promotéra a žiadny príspevok nebude vrátený.

Promotér

 • Promotérom je spoločnosť William Grant & Sons Irish Brands Limited.
 • Rozhodnutie promotéra je vo všetkých ohľadoch konečné a záväzné.
 • Promotér má právo odmietnuť udeliť cenu niekomu, o kom si oprávnene myslí, že porušil tieto pravidlá.
 • Promotér nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ sa niektorý príspevok/nárok stratí, oneskorí, je chybne adresovaný, zničený, alebo neúplný, alebo pokiaľ nemôže byť doručený z technických, doručovacích, alebo iných dôvodov.
 • V prípade ak dôjde k situácii mimo rozumnú kontrolu promotéra, alebo v iných prípadoch, kedy podvod, zneužitie a/alebo chyba (ľudská alebo technická) bude (alebo môže) mať vplyv na riadny priebeh tejto propagačnej akcie, alebo na udelenie ceny, a to výhradne za okolností, kedy to bude nevyhnutné, promotér si vyhradzuje právo v akejkoľvek fáze propagačnú akciu či jej podmienky zrušiť alebo zmeniť, ale vždy sa bude snažiť minimalizovať dopad na účastníkov, aby predišiel nepríjemným sklamaniam.
 • Promotér si vyhradzuje právo overiť všetky príspevky, vrátane, ale nie výhradne, žiadosti o adresu a osobné údaje (ktoré musia byť poskytnuté do 14 dní) a odmietnuť udeliť cenu, zrušiť právo na cenu a/alebo odmietnuť ďalšiu účasť v propagačnej akcii a vylúčiť účastníka, pokiaľ existujú rozumné dôvody k tomu, aby veril, že došlo k porušeniu týchto podmienok (alebo ich ducha), alebo pokiaľ účastník získal nepatričnú výhodu počas účasti na propagačnej akcii, alebo pokiaľ účastník vyhral súťaž použitím podvodných prostriedkov. Promotér bude konečným rozhodcom v prípade všetkých rozhodnutí a tieto rozhodnutia budú záväzné a v súvislosti s týmto článkom nebude poskytovaná žiadna korešpondencia.
 • V rozsahu, ktorý povoľuje zákon, nemá promotér zodpovednosť za utrpené škody, ktoré vznikli osobám, alebo na majetku, ktoré mohli priamo alebo nepriamo vzniknúť z účasti účastníka v propagačnej akcii, alebo z účasti víťaza a jeho hostí na výlete, ktorý je hlavnou cenou.
 • V prípade rozporu alebo nezhody týchto podmienok s akýmikoľvek inými informáciami, vrátane reklamných alebo propagačných materiálov, sú určujúce tieto podmienky. Ponechajte si ich kópiu pre vašu informáciu.
 • Táto propagačná akcia nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, alebo riadená Facebookom, nie je s Facebookom akýmkoľvek spôsobom spojená. Účastníci vedia, že túto propagačnú akciu realizuje promotér a poskytujú svoje informácie promotérovi, nie Facebooku.
 • Promotér podporuje rozumné pitie a odporúča konzumentom, aby sa zoznámili s www.pisrozumom.sk, kde k tejto tému nájdu viac informácií.