OBCHODNÍ PODMÍNKY A ZÁSADY PRO OBSAH VYTVÁŘENÝ UŽIVATELI

OBCHODNÉ PODMIENKY

Zásady pro obsah vytvářený uživateli

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jakékoli používání webových stránek společnosti [značka] na [www.tullamoredew.com] (webové stránky) je podmíněno vaším souhlasem s těmito smluvními podmínkami, včetně našeho oznámení o ochraně osobních údajů, oznámení o souborech cookie a zásad pro obsah vytvářený uživateli.

PRO PŘÍSTUP NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY MUSÍTE SPLŇOVAT ZÁKONEM STANOVENÝ VĚK PRO POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU V ZEMI, VE KTERÉ TYTO STRÁNKY ZOBRAZUJETE. POKUD TOMU TAK NENÍ, NA TYTO STRÁNKY NEVSTUPUJTE.

Veškeré výrazy typu „naše“, „nás“, „my“ nebo „společnost“ uvedené v těchto zásadách a v oznámení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie označují společnost William Grant & Sons Limited, její pobočky, přidružené společnosti a společníky.

  

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Většinu částí našich webových stránek můžete navštěvovat bez poskytnutí svých osobních údajů. Určité části webových stránek jsou vám přístupné pouze po registraci.

2. Společnost může kdykoliv provést úpravy těchto obchodních podmínek a toto oznámení aktualizovat.

3. Jste zodpovědní za to, že na této stránce budete pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k aktualizaci těchto obchodních podmínek, které nabývají platnosti po jejich zveřejnění. Vaše další používání těchto webových stránek bude považováno za váš souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně oznámení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

  

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

4. Není-li uvedeno jinak, autorská práva a jiná vlastnická práva k veškerému duševnímu majetku na těchto webových stránkách (mimo jiné včetně obchodních značek, designů, log, textu, obrázků, zvukových a filmových materiálů a designů lahví) jsou majetkem společnosti nebo předmětem její licence.

5. Bez omezení platí, že obchodní značky a veškerá související loga, etikety, designy lahví a veškeré další duševní vlastnictví spojené se značkou Tullamore D.E.W. je majetkem společnosti.

6. Jakékoliv jiné názvy výrobků a obrázky uvedené na těchto webových stránkách slouží pouze k identifikačním účelům. Veškeré ochranné známky a registrované obchodní známky zahrnuté do názvů takových výrobků a obrázků jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

7.Materiály z těchto webových stránek nesmí být žádným způsobem kopírovány, reprodukovány, opětovně publikovány, nahrávány, zveřejňovány, přenášeny, distribuovány, obchodně využívány nebo upravovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

8.Veškerá práva výslovně neudělená v těchto obchodních podmínkách jsou vyhrazena.

  

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM A PŘIJATELNÉ POUŽÍVÁNÍ

9. Společnost neponese žádnou odpovědnost v případě, že její webové stránky nebudou z jakéhokoliv důvodu dostupné, a to kdykoliv a po jakoukoliv dobu. Přístup na webové stránky může být bez upozornění dočasně nebo trvale pozastaven.

10. Aniž by byl dotčen článek 9, společnost si vyhrazuje právo pozastavit, ukončit nebo omezit přístup na své webové stránky při porušení těchto obchodních podmínek.

11. Jakákoliv vám přidělená hesla a uživatelská jména musíte uchovávat v tajnosti a společnost si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit platnost uživatelského jména a hesla v případě, že se domnívá, že jste porušili tyto obchodní podmínky.

12. Webové stránky smíte používat pouze pro zákonné účely. Webové stránky nesmíte používat:

 • způsobem, který porušuje jakékoliv související místní, státní nebo mezinárodní zákony nebo nařízení,
 • způsobem, který je nezákonný, představuje podvod nebo má jakékoliv nezákonné důsledky nebo vede k podvodu,
 • k přenosu nebo zajišťování zasílání jakýchkoliv nevyžádaných nebo nepovolených reklamních nebo propagačních materiálů nebo spamu v jakékoliv podobě,
 • k vědomému přenosu jakýchkoliv dat, zasílání nebo nahrávání jakýchkoliv materiálů, které obsahují viry nebo podobný počítačový kód určený k nepříznivému ovlivnění provozu jakéhokoliv počítačového softwaru nebo hardwaru,
 • k vykonávání jakékoliv jiné činnosti, která by byla v rozporu se zákonem o zneužívání počítačů (Computer Misuse Act) Spojeného království z roku 1990.

 

VKLÁDÁNÍ TEXTŮ

13. S výjimkou identifikovatelných osobních údajů tak, jak je uvedeno v našem oznámení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie, pokud jste vyzváni k odeslání jakýchkoliv příspěvků na tuto webovou stránku (kromě jiného jakýkoliv text, obrázky, video nebo zvukové záznamy), udělujete této společnosti trvalé, celosvětové, bezplatné a nevýhradní právo a licenci, včetně práva poskytovat sublicence, na použití, reprodukci, úpravu, přizpůsobení, zveřejnění, překlad, tvorbu odvozených děl, distribuci, hraní, přehrávání, sdělování veřejnosti a uplatňování všech autorských a publikačních práv ve vztahu k jakémukoliv takovému dílu a/nebo jeho zapracování do jiných děl v jakýchkoliv médiích nyní známých nebo v budoucnu vyvinutých pro celou dobu trvání jakýchkoliv práv, která mohou existovat v takovém obsahu a v souladu s omezením soukromí stanoveným v oznámení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie společnosti. Jestliže si nepřejete taková práva společnosti udělit, neměli byste vkládat své příspěvky na její webové stránky.

14. Vložením svého obsahu na tyto webové stránky zároveň:

 • zaručujete, že takový příspěvek představuje vaše originální dílo a že máte právo jej poskytnout společnosti pro všechny výše uvedené účely, a
 • souhlasíte, že se zříkáte všech morálních práv spojených se svým příspěvkem pro účely jeho vložení a zveřejnění na webových stránkách a další účely uvedené výše.

15. Souhlasíte s tím, že nebudete vkládat příspěvky, které jste sami nevytvořili nebo které jinak porušují práva třetích stran nebo omezují či znemožňují používání a využívání těchto webových stránek jakoukoliv třetí stranou. Vaše používání těchto webových stránek a příspěvky nesmí být nezákonné a ani nesmí obtěžovat druhé osoby nebo v nich vyvolávat strach nebo nepříjemné pocity a nesmí obsahovat obscénní nebo urážlivé obsah nebo narušovat běžný dialog na těchto webových stránkách.

16.Nebudete sami ani prostřednictvím třetí strany činit prohlášení nebo uvádět příspěvky, které obsahují:

 • nadávky a/nebo nepřijatelné, neslušné, hanlivé, výhružné, násilné nebo diskriminující výrazy (na základě rasy, víry, pohlaví, sexuální orientace, národnosti, věku nebo fyzického či duševního postižení),
 • obsah propagující nevhodnou, nezodpovědnou nebo nadměrnou konzumaci alkoholu
 • diskuse, které podněcují, propagují nebo poskytují informace o ilegálních nebo trestných činnostech (mimo jiné včetně pornografie, výbušnin, zbraní, násilí, drog, počítačových virů, počítačového pirátství a porušování autorských práv),
 • zveřejňování adres jiných webových stránek nebo obsahu, který porušuje jakákoliv práva třetích stran k duševnímu vlastnictví,
 • vzájemné poskytování telefonních čísel nebo adres bydliště, obtěžování ostatních uživatelů webových stránek (buď soukromě nebo ve veřejném fóru) nebo vydávání se za naše pracovníky, celebrity nebo jiné osoby,
 • činnosti, které by narušily nebo poškodily fungování, stabilitu nebo bezpečnost těchto webových stránek (mimo jiné včetně infikování viry, chyb, trojských koní nebo jakékoliv jiné formy infikování),
 • inzerce, reklamy, nevyžádané navazování kontaktů nebo jakékoliv jiné použití webových stránek pro neoprávněné obchodní účely,
 • jakékoliv hanlivé či urážlivé poznámky o této společnosti nebo jejích webových stránkách,
 • V maximální možné míře sledujeme všechny Vámi odeslané příspěvky a jakékoli příspěvky, které nebudou v souladu s tímto oddílem, budou odstraněny

17.Souhlasíte s tím, že společnosti nahradíte jakékoliv právní poplatky, škody a jiné výdaje, které jí případně vzniknou v důsledku porušení nebo podezření z porušení podmínek nebo práv jakékoliv třetí strany vámi, včetně jakéhokoliv porušení zákona z vaší strany.

18.Ačkoliv žádáme všechny uživatele webových stránek, aby tyto podmínky dodržovali, berete na vědomí, že ostatní uživatelé mohou publikovat materiály, které vy považujete za urážlivé nebo nežádoucí. Společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah vložený na webovou stránku jednotlivými uživateli a takové příspěvky nepředstavují názory společnosti.

19.Přispíváním na naše webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s tím, že nám udělujete bezplatnou nevýhradní licenci ke zveřejňování a dalšímu využívání vašich materiálů tak, jak my chceme, a to v jakýchkoliv médiích po celém světě.

 

OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI

21. Ačkoliv se společnost snaží zajistit správnost informací na webových stránkách, nezaručuje přesnost a úplnost materiálů na těchto webových stránkách. Společnost může měnit materiály na svých webových stránkách nebo výrobky a ceny na ní uvedené kdykoliv a bez upozornění. Materiály na webových stránkách mohou být zastaralé a společnost se nijak nezavazuje takové materiály aktualizovat. Společnost vám poskytuje svoje webové stránky v maximálním rozsahu povoleném zákonem, a to na základě toho, že společnost vylučuje jakákoliv vyjadřování, záruky, podmínky a jiné náležitosti (mimo jiné včetně podmínek, které vyplývají ze zákona).

22. S výhradou článku 23 společnost, jakákoliv další strana (ať už je zapojená do tvorby, vytváření, údržby nebo poskytování těchto webových stránek či nikoliv) a kterákoliv ze společností skupiny a všichni pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, akcionáři nebo jednatelé kterékoliv z nich vylučují veškerou odpovědnost za jakýkoliv objem nebo druh škod, které mohou vzniknout vám nebo třetí straně (včetně, nikoliv však výlučně, jakéhokoliv omezení, jakýchkoliv přímých, nepřímých, sankčních nebo následných ztrát nebo náhrad škod nebo jakéhokoliv ušlého příjmu či zisku, jakýchkoliv ztrát ze snížení hodnoty, dat, smluv, využití peněz nebo ztrát či náhrad škod vzniklých v důsledku přerušení obchodní činnosti nebo v souvislosti s takovým přerušením, ať už na základě obecné občanskoprávní odpovědnosti [včetně, nikoliv však výlučně, zanedbání], smlouvy nebo jinak) v jakékoliv souvislosti s těmito webovými stránkami nebo ve spojení s používáním těchto webových stránek, nemožností tyto webové stránky používat nebo v důsledku použití těchto webových stránek, jakýchkoliv webových stránek propojených s těmito webovými stránkami nebo materiálů na takových webových stránkách, včetně, nikoliv však výlučně, ztráty nebo škody způsobené viry, které mohou napadnout vaše počítačové vybavení, software, data nebo jiný majetek z důvodu vašeho přístupu na tyto webové stránky, jejich používání, prohlížení nebo stahování jakýchkoliv materiálů z těchto webových stránek nebo jakýchkoliv webových stránek na tyto webové stránky napojených.

23. Nic, co je obsaženo v těchto obchodních podmínkách, nemůže omezit odpovědnost společnosti za:

 • úmrtí nebo zranění způsobené nedbalostí společnosti, jejích ředitelů, jednatelů, pracovníků nebo zástupců,
 • podvodné jednání nebo podvodně učiněné zkreslené prohlášení,
 • cokoliv jiného, co nelze vyloučit nebo omezit zákonem.

  

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

24. Tyto obchodní podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony Skotska. Spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami spadají do výlučné pravomoci skotských soudů. Společnost si nicméně vyhrazuje právo zahájit řízení proti vám za porušení těchto obchodních podmínek v zemi vašeho pobytu nebo jakékoliv jiné příslušné zemi.

Datum vydání: 08.11.12

Zásady pro obsah vytvářený uživateli

Tyto Zásady pro obsah vytvářený uživateli (UGC) se vztahují na jakýkoli obsah, který vytvoříte, zveřejníte, nahrajete nebo propojíte s našimi webovými stránkami a/nebo našimi značkami. Tyto zásady je třeba číst ve spojení se smluvními podmínkami používání těchto webových stránek [vložit odkaz] a oznámením o ochraně osobních údajů [vložit odkaz].

Společnost William Grant & Sons Ltd. a každá přidružená společnost v rámci skupiny společností William Grant si vyhrazuje právo monitorovat a prověřovat veškerý obsah a odstraňovat veškerý uživatelský obsah, který není v souladu s našimi zásadami, podle svého vlastního uvážení.

Upozorňujeme, že osoby, které porušují tyto zásady, mohou být nahlášeny a jejich účast na stránce může být zablokována.

Nejsme zodpovědní za obsah zveřejněný na této webové stránce a/nebo na této stránce nahraný jejími uživateli, ani za obsah na webových stránkách třetích stran.

Pokyny:

 • Nepodporujte ani neschvalujte pití alkoholu nezletilými, řízení pod vlivem alkoholu ani nelegální, nezodpovědnou nebo nadměrnou konzumaci alkoholických nápojů.
 • Nezveličujte ani nepropagujte obsah alkoholu nebo opojný účinek nápoje.
 • Neprezentujte abstinenci nebo střídmost negativním způsobem.
 • Nepoužívejte nadávky ani výrazy, které by mohly urážet nebo být považovány za nevhodné.
 • Neukazujte osoby, které působí dojmem, že jsou opilé, ani žádným způsobem nenaznačujte, že opilost je přijatelná.
 • Nezobrazujte osoby, které jsou mladší 25 let ani osoby, které se zdají být mladší 25 let nebo se tak chovají.
 • Nezveřejňujte obsah obsahující témata nebo obrázky, které by přitahovaly osoby mladší, než je zákonem povolený věk pro nákup.
 • Nespojujte konzumaci alkoholu s úspěchem a výkonem v sexuální nebo společenské oblasti.
 • Nenaznačujte žádné spojitosti s násilným, agresivním, nebezpečným nebo protispolečenským chováním.
 • Nezveřejňujte obsah, který je hanlivý, obscénní, neslušný, urážlivý, hrubý, obtěžující, násilný, nenávistný, pobuřující nebo jinak nevhodný.
 • Nezveřejňujte obsah, který propaguje sexuálně explicitní nebo pornografický materiál, násilí nebo diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku.
 • Nezveřejňujte obsah, který porušuje práva duševního vlastnictví, soukromí nebo jiná práva třetích osob.
 • Nezveřejňujte své vlastní osobní údaje, pokud to není výslovně vyžadováno pro konkrétní účel.
 • Nezveřejňujte obsah, který by mohl někoho oklamat nebo uvést v omyl.
 • Nezveřejňujte obsah, který podporuje nebo propaguje jakoukoli nezákonnou činnost nebo obhajuje, propaguje či napomáhá jakémukoli nezákonnému jednání.
 • Nezveřejňujte obsah, který se vydává za jinou osobu nebo nepravdivě udává vaši totožnost či příslušnost k jiné osobě nebo organizaci.
 • Nezveřejňujte reklamu, spam ani žádné odkazy na externí stránky. Sem patří i příspěvky sloužící k přesměrování návštěvnosti na jiné weby, blogy nebo stránky.