REGULAMIN I POLITYKA TREŚCI GENEROWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 

REGULAMIN

POLITYKA TREŚCI GENEROWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 

REGULAMIN

Wszelkie korzystanie ze strony internetowej Tullamore D.E.W. pod adresem [www.tullamoredew.com] jest uwarunkowane akceptacją niniejszego Regulaminu, w tym naszej Informacji o polityce prywatności, Informacji o polityce plików cookie i Polityki treści generowanych przez użytkowników

ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ, NALEŻY BYĆ W WIEKU UPRAWNIAJĄCYM DO SPOŻYWANIA ALKOHOLU W KRAJU, W KTÓRYM STRONA TA JEST OGLĄDANA. OSOBY, KTÓRE NIE OSIĄGNĘLY WIEKU UPRAWNIAJĄCEGO DO SPOŻYWANIA ALKOHONU NIE MOGĄ WCHODZIĆ NA TĘ STRONĘ.

Wszelkie odniesienia do określeń "nasz", "nas", "my" lub "Spółka" w niniejszej polityce oraz w Informacji dotyczącej Polityki Prywatności i Plików Cookie odnoszą się do firmy William Grant & Sons Limited, jej spółek zależnych, powiązanych i partnerów.

  

REGULAMIN

1. Możesz uzyskać dostęp do większości obszarów Strony bez konieczności rejestracji Twoich danych w naszym serwisie. Niektóre obszary Strony są dostępne tylko po zarejestrowaniu się.

2. Spółka może w każdej chwili dokonać zmian w niniejszym Regulaminie poprzez aktualizację tego wpisu.

3. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie tej strony pod kątem aktualizacji Regulaminu, które wchodzą w życie w momencie ich publikacji. Dalsze korzystanie ze Strony będzie traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu oraz naszej Informacji dotyczącej Polityki Prywatności i Plików Cookie.

  

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

4. O ile nie stwierdzono inaczej, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Stronie (w tym bez ograniczeń do znaków towarowych, projektów, logo, tekstu, obrazów, materiałów audio i wideo oraz projektów butelek) są własnością Spółki lub są przez nią licencjonowane.

5. Znaki towarowe i wszelkie związane z nimi loga, etykiety, projekty butelek i wszelkie inne podmioty prawa własności intelektualnej związane z marką Tullamore D.E.W. stanowią nieograniczoną własność Spółki.

6. Wszelkie inne nazwy produktów i obrazy użyte na tej Stronie służą wyłącznie do celów identyfikacyjnych. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe zawarte w takich nazwach produktów i zdjęciach stanowią własność ich właścicieli.

7. Materiały zamieszczone na tej strony nie mogą być kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, wgrywane, zamieszczane, przesyłane, rozpowszechniane, wykorzystywane komercyjnie lub adaptowane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

8. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie określone jako przysługujące w niniejszym Regulaminie są zastrzeżone.

  

DOSTĘP DO SERWISU I DOPUSZCZALNE UŻYTKOWANIE

9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli z jakiegokolwiek powodu Strona jest niedostępna w jakimkolwiek zakresie czasu lub w jakimkolwiek momencie. Dostęp do Strony może zostać zawieszony tymczasowo lub na stałe bez uprzedzenia.

10. Bez naruszania postanowień punktu 9, Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wypowiedzenia lub ograniczenia dostępu do Strony w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.

11. Twoim obowiązkiem jest zachowanie w tajemnicy wszelkich haseł i nazw użytkownika, które zostaną Tobie przydzielone, a Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia nazwy użytkownika i hasła w przypadku, gdy Spółka podejrzewa, że nie przestrzegasz niniejszego Regulaminu.

12. Możesz korzystać ze Strony wyłącznie w sposób dozwolony prawem. Nie możesz korzystać ze Strony:

 • W jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy;
 • W jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem lub nieuczciwy, lub ma jakiekolwiek skutki, które są niezgodne z prawem lub mają nieuczciwy charakter;
 • W celu przekazywania lub nakłaniania do przesyłania jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub jakiejkolwiek formy spamu;
 • Świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy lub podobne kody komputerowe, które mają niekorzystny wpływ na działanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego;
 • Podejmowania jakichkolwiek innych działań, które byłyby niezgodne z brytyjską ustawą o nadużyciach komputerowych z 1990 roku.

 

PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW

13. Z wyjątkiem informacji umożliwiających identyfikację osób, które są przedmiotem naszej Informacji dotyczącej Polityki Prywatności i Plików Cookie, w przypadku, gdy zostaniesz zaproszony do umieszczania jakiegokolwiek materiału na tej Stronie (w tym, bez ograniczeń, tekstu, grafiki, wideo lub audio), wyrażasz zgodę i udzielasz Spółce wieczystego, ogólnoświatowego, nieodpłatnego, niewyłącznego, podlegającego sublicencjonowaniu prawa do użytkowania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia utworów pochodnych, rozpowszechniania, wykonywania, odtwarzania, podawania do wiadomości publicznej i korzystania ze wszystkich praw autorskich i promocyjnych w odniesieniu do każdego takiego utworu i/lub włączania go do innych utworów w dowolnych mediach znanych obecnie lub opracowanych później przez cały okres obowiązywania wszelkich praw, które mogą obowiązywać w odniesieniu do takich treści, zgodnie z ograniczeniami prywatności określonymi w Informacji dotyczącej Polityki Prywatności i Plików Cookie Spółki. Jeśli nie chcesz udzielać takich praw Spółce, nie umieszczaj swoich materiałów i treści na tej Stronie.

14. Przesyłając swoje treści na tę Stronę:

 • Musisz zagwarantować, że przesyłane materiały są Twoim oryginalnym dziełem i że masz prawo do udostępnienia ich Spółce dla wszystkich celów określonych powyżej; oraz
 • Wyrażasz zgodę na zrzeczenie się wszelkich autorskich praw osobistych do Twoich materiałów celu jego przesłania i publikacji na Stronie oraz w innych celach określonych powyżej.

15. Zobowiązujesz się, że nie będziesz przesyłać żadnych materiałów, które nie są Twoimi wersjami oryginalnymi lub które w inny sposób naruszają prawa, lub które ograniczają lub utrudniają korzystanie z tej strony internetowej osobom trzecim. Twoje korzystanie ze strony i przesyłanie materiałów nie może być niezgodne z prawem, nie może nękać ani powodować niepokoju lub niedogodności dla jakiejkolwiek innej osoby i nie może zawierać treści obscenicznych lub obraźliwych, ani też zakłócać normalnego przebiegu dialogu w ramach tej Strony.

16. Nie wolno Ci zachęcać innych osób do ani nie wolno Ci samemu składać jakichkolwiek oświadczeń lub prezentować jakichkolwiek wypowiedzi, które zawierają lub obejmują:

 • Przekleństwa i/lub niedopuszczalny, nieprzyzwoity, oszczerczy, zawierający pogróżki, brutalny lub dyskryminujący (ze względu na rasę, religię, płeć, orientację seksualną, pochodzenie narodowe, wiek lub niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną) język;
 • treści promujące niewłaściwe, nieodpowiedzialne lub nadmierne spożywanie alkoholu;
 • Dyskusje zachęcające, promujące lub dostarczające informacji o działaniach nielegalnych lub przestępczych (w tym między innymi o pornografii, materiałach wybuchowych, broni, przemocy, narkotykach, wirusach komputerowych, hakowaniu komputerów i naruszaniu praw autorskich);
 • Adresy innych stron internetowych lub treści, które naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich;
 • Publikowanie numerów telefonów lub adresów domowych, nękanie innych użytkowników strony (prywatnie lub na forum publicznym) lub podszywanie się pod naszych pracowników, gwiazdy lub inne postacie;
 • Działania, które mogłyby zakłócić lub utrudnić funkcjonowanie, stabilność lub bezpieczeństwo strony (w tym między innymi wprowadzanie wirusów, zakłóceń, koni trojańskich lub innych form ataku);
 • Reklamy, promocje, niechciane (niezamówione) próby kontaktu lub jakiekolwiek inne wykorzystanie strony w niedozwolonych celach komercyjnych;
 • Wszelkie obraźliwe uwagi na temat Spółki lub strony internetowej.
 • W miarę możliwości wszystkie przesłane przez Ciebie zgłoszenia są przez nas monitorowane, a wszelkie zgłoszenia, które nie są zgodne z niniejszą sekcją, zostaną usunięte.

17. Zobowiązujesz się do zwolnienia Spółki z wszelkich opłat prawnych, odszkodowań i innych wydatków, które mogą być poniesione przez Spółkę w wyniku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z elementów Regulaminu lub praw osób trzecich lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa.

18. Mimo, że prosimy wszystkich użytkowników Strony o przestrzeganie niniejszego Regulaminu, musisz przyjąć do wiadomości, że inni użytkownicy mogą przesyłać materiały, które możesz uznać za obraźliwe lub niestosowne. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści przesyłane na Stronę przez poszczególnych użytkowników, a takie przesłane materiały nie reprezentują poglądów Spółki.

19. Umieszczanie materiałów na naszej Stronie jest równoznaczne z udzieleniem nam bezpłatnej, niewyłącznej licencji na ich publikację i inne wykorzystanie materiałów w dowolny sposób i w dowolnych mediach na całym świecie.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

21. Chociaż Spółka dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie były poprawne, nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów zawartych na Stronie. Spółka może dokonywać zmian w materiałach zamieszczonych na Stronie, a także w produktach i cenach w niej opisanych, w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Materiały zamieszczone na Stronie mogą być nieaktualne, a Spółka nie zobowiązuje się do ich aktualizacji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Spółka udostępnia Ci Stronę na tej podstawie, że Spółka wyłącza wszelkie oświadczenia, gwarancje, warunki i inne postanowienia (w tym, bez ograniczeń, warunki dorozumiane przez prawo).

22. Przy uwzględnieniu punktu 23 Spółka, każda inna strona (bez względu na to, czy jest zaangażowana w tworzenie, produkcję, utrzymanie lub dostarczenie Strony) oraz każda z firm wchodzących w skład grupy Spółki oraz członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, akcjonariusze lub pełnomocnicy którejkolwiek z nich, wyłączają wszelką odpowiedzialność za wszelkie kwoty lub rodzaje strat lub szkód, które mogą wyniknąć dla Ciebie lub dla osoby trzeciej (w tym, bez ograniczeń, wszelkie bezpośrednie, pośrednie, karne lub wtórne straty lub szkody, lub wszelkie utraty dochodu, zysków, wartości firmy, danych, kontraktów, wykorzystania pieniędzy, lub straty lub szkody wynikające lub związane w jakikolwiek sposób z przerwaniem działalności, oraz czy to w ramach czynu niedozwolonego (w tym między innymi zaniedbania), umowy lub w inny sposób) w związku ze Stroną w jakikolwiek sposób lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub rezultatami korzystania ze Strony, wszelkich stron internetowych powiązanych ze Stroną lub materiałów na niej zamieszczonych, w tym między innymi z powodu utraty lub uszkodzenia spowodowanego wirusami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inną własność w związku z dostępem, korzystaniem lub przeglądaniem Strony lub pobieraniem materiałów ze Strony lub wszelkich stron internetowych powiązanych ze Stroną.

23. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie ogranicza odpowiedzialności Spółki za:

 • Śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez zaniedbania Spółki, jej dyrektorów, pełnomocników, urzędników lub przedstawicieli;
 • Oszustwo lub umyślne wprowadzenie w błąd; lub
 • Jakąkolwiek inną odpowiedzialność, która nie może zostać wyłączona lub ograniczona przez prawo.

  

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

24. Niniejszy Regulamin podlega prawu Szkocji i powinien być interpretowany zgodnie z nim. Spory powstałe w związku z niniejszym Regulaminem podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów szkockich, chociaż Spółka zachowuje prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Tobie w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu w Twoim kraju zamieszkania lub innym właściwym kraju.

Data wydania: 08.11.12

POLITYKA TREŚCI GENEROWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Niniejsza Polityka treści generowanych przez użytkowników (UGC) reguluje wszelkie treści, które tworzysz, publikujesz, przesyłasz lub łączysz z naszą stroną internetową lub naszymi markami. Zapoznaj się z niniejszą Polityką w połączeniu z Regulaminem strony internetowej i Informacją o polityce prywatności [Insert link].

Spółka William Grant & Sons Ltd. oraz każda spółka stowarzyszona w ramach Grupy Kapitałowej William Grant zastrzega sobie prawo do monitorowania i weryfikowania wszystkich treści oraz do usuwania wszelkich treści użytkownika niezgodnych z którąkolwiek z naszych polityk według naszego uznania.

Należy pamiętać, że osoby dopuszczające się naruszeń mogą zostać zgłoszone i zablokowane, tracąc możliwość podejmowania działań na stronie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści publikowane lub przesyłane na tę stronę internetową przez jej użytkowników ani za żadne treści na stronach internetowych osób trzecich.

Wytyczne:

 • Nie należy promować ani akceptować picia alkoholu przez nieletnich, prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu ani nielegalnego, nieodpowiedzialnego lub nadmiernego spożywania napojów alkoholowych.
 • Nie należy wyolbrzymiać ani promować mocy lub odurzającego działania napojów alkoholowych.

 • Nie należy przedstawiać w sposób negatywny abstynencji ani umiaru.

 • Nie należy używać przekleństw ani języka, który może być obraźliwy lub zostać uznany za nieodpowiedni.

 •  Nie należy pokazywać osób, które wyglądają na pijane, ani w żaden sposób dawać do zrozumienia, że upijanie się jest dopuszczalne.
 • Nie należy zamieszczać wizerunku osób, które mają mniej niż 25 lat albo wyglądają lub zachowują się tak, jakby miały mniej niż 25 lat.

 • Nie należy publikować żadnych treści poruszających tematy lub zawierających obrazy atrakcyjne dla osób poniżej wieku uprawniającego do zakupu alkoholu.

 • Nie należy kojarzyć spożywania alkoholu z powodzeniem seksualnym, sprawnością seksualną, popularnością w towarzystwie ani swobodą towarzyską.

 • Nie należy sugerować jakichkolwiek związków z brutalnym, agresywnym, niebezpiecznym lub antyspołecznym zachowaniem.

 • Nie należy publikować żadnych treści, które są zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, obelżywe, obraźliwe, napastliwe, pełne przemocy, nienawistne, podżegające lub w inny sposób niedopuszczalne.

 • Nie należy publikować żadnych treści promujących materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym lub pornograficzne, przemoc albo dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.

 • Nie należy publikować żadnych treści, które naruszają własność intelektualną, prywatność lub inne prawa jakiejkolwiek osoby.

 • Nie należy publikować swoich danych osobowych, chyba że jest to wyraźnie wymagane w określonym celu.

 • Nie należy publikować żadnych treści, które mogłyby wprowadzić kogokolwiek w błąd.

 • Nie należy publikować żadnych treści, które promują jakąkolwiek nielegalną działalność albo bronią, promują lub wspierają jakiekolwiek czyny niezgodne z prawem.

 • Nie należy publikować żadnych treści, które są wyrazem podszywania się pod jakąkolwiek osobę albo fałszywie przedstawiają Twoją tożsamość lub powiązania z jakąkolwiek osobą lub organizacją.

 • Nie należy publikować żadnych reklam, spamu ani linków do stron zewnętrznych. Obejmuje to posty używane do kierowania ruchu na inne strony internetowe lub blogi.