OBCHODNÉ PODMIENKY A PREDPIS O OBSAHU VYTVORENOM POUŽÍVATEĽOM

OBCHODNÉ PODMIENKY

PREDPIS O OBSAHU VYTVORENOM POUŽÍVATEĽOM

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY 

Webovú stránku www.tullamoredew.com (ďalej len „webová stránka“), zameranú na Tullamore D.E.W., môžete používať len po prijatí týchto obchodných podmienok vrátane nášho oznámenia o ochrane osobných údajov a používaní.

Nasledujúce obchodné podmienky sa vzťahujú na používateľov, návštevníkov a všetkých ľudí, ktorí pristupujú na túto webovú stránku. Spoločnosť William Grant & Sons Irish Brands Limited je členom skupiny spoločností William Grant & Sons (skupiny WGS), ktorej materskou spoločnosťou je William Grant & Sons Limited registrovaná v Škótsku pod IČ 131772 a so sídlom na adrese The Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, AB55 4DH. Pred použitím webovej stránky si pozorne prečítajte tieto podmienky. Použitím webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Ak s týmito obchodnými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku.

NA PRÍSTUP NA WEBOVÚ STRÁNKU MUSÍTE BYŤ PLNOLETÍ V KRAJINE, V KTOREJ TÚTO STRÁNKU NAVŠTEVUJETE. AK TO TAK NIE JE, TIETO STRÁNKY NENAVŠTEVUJTE.

Všetky výrazy typu „naše“, „nás“, „my“ alebo „spoločnosť“ uvedené v týchto zásadách a v oznámení o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie sú určené na označenie spoločnosti William Grant & Sons Limited, jej dcérskych a pridružených spoločností a spolupracovníkov.

  

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Väčšinu častí našej webovej stránky môžete navštevovať bez poskytnutia svojich osobných údajov. Určité oblasti webovej stránky sú vám prístupné iba po registrácii.

2. Spoločnosť môže tieto obchodné podmienky kedykoľvek revidovať aktualizáciou tohto oznámenia. 

3. Zodpovedáte za pravidelnú kontrolu tejto stránky v súvislosti s aktualizáciami týchto obchodných podmienok, ktoré začnú platiť po zverejnení. Vaše ďalšie používanie našich webových stránok bude považované za váš súhlas s týmito obchodnými podmienkami, vrátane nášho oznámenia o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie.

  

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

4. Ak nie je uvedené inak, autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva na všetky materiály na webovej stránke (vrátane, ale bez obmedzenia, ochranných známok, dizajnov, log, textov, obrázkov, zvukových a obrazových materiálov a dizajnov fliaš) vlastní spoločnosť alebo na ne spoločnosť poskytuje licenciu. 

5. Bez obmedzenia sú ochranné známky a všetky súvisiace logá, etikety, vzory fliaš a všetko ostatné duševné vlastníctvo spojené so značkou Tullamore D.E.W. majetkom spoločnosti.

6. Akékoľvek ďalšie názvy výrobkov a obrázky uvedené na tejto webovej stránke slúžia iba na identifikačné účely. Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky zahrnuté do názvov takýchto výrobkov a obrázkov sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

7. Materiál z tejto webovej stránky sa nesmie kopírovať, reprodukovať, opätovne zverejňovať, nahrávať, umiestňovať na iné webové stránky, prenášať, distribuovať, komerčne využívať ani upravovať akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.

8. Všetky práva výslovne neudelené v týchto obchodných podmienkach sú vyhradené.

  

PRÍSTUP K SLUŽBE A PRIJATEĽNÉ POUŽITIE

9. Spoločnosť neponesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že jej webová stránka nebude dostupná z akéhokoľvek dôvodu, kedykoľvek a po akýkoľvek čas. Prístup na webovú stránku môže byť pozastavený dočasne alebo natrvalo bez predchádzajúceho upozornenia.

10. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9, spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť, ukončiť alebo obmedziť prístup na webovú stránku, ak dôjde k porušeniu týchto obchodných podmienok.

11. Všetky heslá a používateľské mená, ktoré vám boli pridelené, musíte uchovávať v tajnosti a spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť platnosť používateľského mena a hesla v prípade, že sa domnieva, že ste porušili tieto obchodné podmienky.

12. Webovú stránku smiete používať iba na zákonné účely. Webovú stránku nesmiete používať:

 • žiadnym spôsobom, ktorý porušuje príslušné miestne, národné alebo medzinárodné zákony alebo nariadenia,
 • žiadnym spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný alebo má akýkoľvek nezákonný alebo podvodný účinok,
 • na prenos alebo získavanie či zasielanie akýchkoľvek nevyžiadaných či nepovolených reklamných alebo propagačných materiálov alebo akejkoľvek formy spamu,
 • na vedomý prenos akýchkoľvek údajov, zasielanie alebo nahrávanie akýchkoľvek materiálov, ktoré obsahujú vírusy alebo podobný počítačový kód navrhnutý tak, aby nepriaznivo ovplyvňoval činnosť akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru,
 • na vykonávanie akejkoľvek inej činnosti, ktorá by bola v rozpore so zákonom o zneužití počítačov z roku 1990 (Spojené kráľovstvo).

 

VKLADANIE PRÍSPEVKOV

13. 13. Okrem informácií, z ktorých možno zistiť totožnosť osôb, ktoré opisuje oznámenie o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie, ste povinní v prípadoch, keď ste vyzvaní na vkladanie akýchkoľvek príspevkov na túto webovú stránku (vrátane, ale bez obmedzenia, akéhokoľvek textu, obrázkov, videí a zvukových záznamov), udeľujete spoločnosti trvalé celosvetové bezplatné nevýhradné právo a licenciu, vrátane práva na sublicenciu na použitie, reprodukciu, úpravu, prispôsobenie, zverejnenie, preklad, tvorbu odvodených diel, distribúciu, realizáciu, hranie, prehrávanie, verejný prenos a uplatňovanie všetkých autorských a publikačných práv vo vzťahu k akémukoľvek takému dielu alebo jeho zapracovanie do iných diel v akýchkoľvek médiách teraz alebo neskôr zhotovených pre celé obdobie trvania akýchkoľvek práv, ktoré môžu existovať v takom kontexte a v súlade s obmedzením súkromia opísaným v oznámení o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie spoločnosti. Ak si neželáte takéto práva spoločnosti udeliť, nemali by ste pridávať svoje príspevky na jej webovú stránku. 

14. Vložením svojho príspevku na túto webovú stránku tiež:

 • zaručujete, že takýto príspevok predstavuje vaše originálne dielo a že máte právo ho poskytnúť spoločnosti na všetky účely uvedené vyššie, a
 • súhlasíte so vzdaním sa všetkých morálnych práv spojených so svojím príspevkom na účely jeho vloženia a zverejnenia na webovej stránke a ďalšie účely uvedené vyššie.

15. Súhlasíte s tým, že nebudete vkladať žiadny príspevok, ktorý ste sami nevytvorili alebo ktorý inak porušuje práva tretích strán alebo obmedzuje alebo znemožňuje použitie tejto webovej stránky akoukoľvek treťou stranou, vrátane jej spokojnosti s ňou. Vaše používanie tejto webovej stránky a príspevky nesmú byť nezákonné a nesmú obťažovať ani vyvolávať tieseň alebo nepríjemné pocity na strane akejkoľvek osoby a nebudú obsahovať žiadny obscénny alebo urážlivý obsah ani narušovať bežný priebeh dialógu na tejto webovej stránke.

16. Nebudete sami ani prostredníctvom akejkoľvek tretej strany vkladať žiadne príspevky ani vyhlásenia, ktoré by obsahovali:

 • nadávky alebo neprijateľné, neprístojné, hanlivé, výhražné, násilné alebo diskriminačné výrazy (na základe rasy, viery, pohlavia, sexuálnej orientácie, národnosti, veku alebo fyzického alebo duševného postihnutia),
 • diskusie, ktoré podnecujú, propagujú alebo poskytujú informácie o nezákonných alebo trestných činoch (vrátane, ale nie len, pornografie, výbušnín, zbraní, násilia, drog, počítačových vírusov, počítačového pirátstva a porušovania autorských práv),
 • zverejňovanie adries iných webových stránok alebo obsahu, ktorý porušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva tretích strán,
 • výmenu telefónnych čísiel alebo domácich adries, obťažovanie ostatných používateľov webovej stránky (buď v súkromí alebo na verejnom fóre) alebo vydávanie sa za našich zamestnancov, známych osôb alebo iných osôb,
 • kroky, ktoré by prerušili alebo narušili fungovanie, stabilitu alebo bezpečnosť webovej stránky (vrátane, ale nie len, infikovanie vírusmi, chyby v programoch, trójske kone a akákoľvek iná forma infikovania),
 • reklamy, propagačné akcie, nevyžiadané prístupy alebo akékoľvek iné použitie webovej stránky na neoprávnené komerčné účely,
 • akékoľvek znevažujúce poznámky týkajúce sa spoločnosti alebo jej webových stránok.

17. Súhlasíte s tým, že spoločnosť odškodníte v prípade akýchkoľvek zákonných poplatkov, škôd a iných výdavkov, ktoré jej môžu vzniknúť v dôsledku porušenia alebo podozrenia z porušenia podmienok alebo práv akejkoľvek tretej strany vami, vrátane vášho akéhokoľvek porušenia akéhokoľvek zákona. 

18. Aj napriek tomu, že žiadame všetkých používateľov webovej stránky, aby tieto podmienky dodržiavali, beriete na vedomie, že ostatní používatelia môžu publikovať materiál, ktorý budete považovať za urážlivý alebo nežiaduci. Spoločnosť neručí ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za individuálne príspevky používateľov odoslané na webovú stránku a takéto príspevky nepredstavujú názory spoločnosti.

19. Ak prispievate na našu webovú stránku, súhlasíte s tým, že nám udeľujete bezplatnú nevýhradnú licenciu na zverejňovanie a ďalšie využívanie vašich materiálov akýmikoľvek spôsobmi a v akýchkoľvek médiách podľa nášho želania na celom svete.

 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 

21. Aj napriek tomu, že sa spoločnosť snaží zabezpečiť správnosť informácií na webovej stránke, spoločnosť nezaručuje správnosť a úplnosť materiálov na tejto webovej stránke. Spoločnosť môže meniť materiály na svojej webovej stránke alebo výrobky a ceny na nej uvedené kedykoľvek a bez upozornenia. Materiály na webovej stránke môžu byť zastarané a spoločnosť sa nijako nezaväzuje také materiály aktualizovať. Spoločnosť vám poskytuje svoju webovú stránku v maximálnom rozsahu povolenom zákonom na základe toho, že spoločnosť vylučuje akékoľvek vyhlásenia, záruky, podmienky a iné náležitosti (vrátane, ale nie len, podmienok, ktoré vyplývajú zo zákona).

22. S výhradou článku 23, spoločnosť, akákoľvek iná strana (či už sa podieľa na vytváraní, výrobe, údržbe alebo poskytovaní webovej stránky alebo nie) a akákoľvek zo spoločností v skupine a pracovníci, riaditelia, zamestnanci, akcionári alebo konatelia ktorejkoľvek z nich, vylučujú akúkoľvek zodpovednosť za škodu a zodpovednosť za akúkoľvek sumu alebo druh škody na vašej strane alebo na strane tretej strany (vrátane, ale nie len, akéhokoľvek obmedzenia, akýchkoľvek priamych, nepriamych, represívnych alebo následných strát alebo škôd alebo akejkoľvek straty príjmov, zisku, straty dobrej povesti, zmlúv, využitia peňazí alebo straty či škody vplyvom alebo v súvislosti s akýmkoľvek prerušením obchodnej činnosti, a v spojení s deliktom (okrem iného aj zanedbaním), zmluvy, alebo iného dôvodu) v súvislosti s webovou stránkou alebo v spojení s použitím, nemožnosťou používať, alebo dôsledkami použitia webovej stránky, akýchkoľvek webových stránok napojených na webovú stránku alebo materiálmi na takýchto webových stránkach, vrátane, ale nie len, straty alebo škody spôsobenej vírusmi, ktoré môžu napadnúť vaše počítačové vybavenie, softvér, údaje alebo iný majetok na základe vášho prístupu na webovú stránku, jej používania alebo sťahovania akýchkoľvek materiálov z webovej stránky alebo akýchkoľvek webových stránok na webovú stránku napojených.

23. Žiadne ustanovenie v týchto obchodných podmienkach neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti za:

 • úmrtie alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou spoločnosti, jej riaditeľov, konateľov, zamestnancov alebo zástupcov,
 • podvod alebo podvodné dezinformácie alebo
 • akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť zákonom.

  

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

24. Tieto obchodné podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Škótska. Spory vzniknuté v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami budú podliehať výlučnej jurisdikcii škótskych súdov, aj keď si spoločnosť ponecháva právo preniesť konanie proti vám za porušenie týchto obchodných podmienok do vašej krajiny pobytu alebo ktorejkoľvek inej príslušnej krajiny.

Dátum vydania: 8. 11. 2012

 

PREDPIS O OBSAHU VYTVORENOM POUŽÍVATEĽOM

Tento predpis o obsahu vytvorenom používateľom (UGC) sa vzťahuje na obsah, ktorý vytvoríte, zverejníte, nahráte alebo prepojíte s naším webový sídlom a/alebo našimi značkami. Prečítajte si tento predpis v spojení s podmienkami používania webovej stránky [insert link] a oznámením o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť William Grant & Sons Ltd. a všetky pridružené spoločnosti skupiny William Grant si vyhradzujú právo monitorovať a kontrolovať všetok obsah a podľa vlastného uváženia odstrániť akýkoľvek obsah používateľa, ktorý nie je v súlade s našimi zásadami.

Upozorňujeme, že osoby, ktoré porušia naše zásady, môžu byť nahlásené a ich účasť na stránke môže byť zablokovaná.

Nezodpovedáme za obsah, ktorý na tomto webovom sídle a/alebo stránke vytvorili jej používatelia, ani za obsah webových stránok tretích strán.

Usmernenia:

 • Nepodporujte ani neschvaľujte pitie alkoholu u neplnoletých, jazdu pod vplyvom alkoholu, nezákonnú, nezodpovednú ani nadmernú konzumáciu alkoholických nápojov.

 • Nezveličujte a nepropagujte silu alkoholu ani opojný účinok nápoja.

 • Neprezentujte abstinenciu a striedmosť negatívnym spôsobom.

 • Nepoužívajte nadávky a nevyjadrujte sa spôsobom, ktorý by mohol niekoho uraziť alebo ktorý by sa mohol považovať za nevhodný.

 • Neukazujte ľudí, ktorí sa zdajú byť pod vplyvom alkoholu, a nijakým spôsobom nenaznačujte, že byť opitý je akceptovateľné.

 • Neuvádzajte a nezobrazujte osoby, ktoré sú mladšie ako 25 rokov, ktoré tak vyzerajú alebo sa tak správajú.

 • Nezverejňujte obsah, ktorý tvoria témy alebo obrázky určené pre neplnoleté osoby, ktoré nie sú oprávnené nakupovať.

 • Nedávajte konzumáciu alkoholu do súvislosti so sexuálnym či sociálnym úspechom a výkonom.

 • Nenaznačujte žiadnu súvislosť s násilným, agresívnym, nebezpečným a protispoločenským správaním.

 • Nezverejňujte obsah, ktorý je hanlivý, obscénny, neslušný, urážlivý, obťažujúci, násilný, nenávistný, poburujúci alebo inak nevhodný.

 • Nezverejňujte obsah, ktorý propaguje sexuálne explicitný či pornografický materiál, násilie, diskrimináciu z dôvodu rasy, pohlavia, náboženského vyznania, štátnej príslušnosti, telesného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku.

 • Nezverejňujte obsah, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva, súkromia alebo iné práva iných osôb.

 • Nezverejňujte svoje osobné údaje, pokiaľ sa to výslovne nevyžaduje na konkrétny účel.

 • Nezverejňujte obsah, ktorý by mohol uviesť akúkoľvek osobu do omylu.

 • Nezverejňujte obsah, ktorý propaguje akúkoľvek nezákonnú činnosť alebo ktorý obhajuje, propaguje alebo napomáha akémukoľvek nezákonnému činu.

 • Nezverejňujte obsah, ktorým sa vydávate za inú osobu alebo ktorým zavádzate o vašej identite alebo príslušnosti k akejkoľvek osobe alebo organizácii.

 • Nezverejňujte žiadne reklamy, spam ani odkazy na externé stránky vrátane príspevkov určených na presmerovanie návštevnosti na iné webové sídla, blogy alebo stránky.