OBCHODNÉ PODMIENKY

Akékoľvek vaše použitie webových stránok Tullamore D.E.W. na adrese www.tullamoredew.com (webové stránky) je podmienené prijatím týchto Obchodných podmienok, vrátane nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a cookies. Nasledovné Obchodné podmienky sa vzťahujú na užívateľov, na osoby, ktoré si prezerajú tieto stránky a na všetkých, ktorí na tieto webstránky vstúpia. Spoločnosť William Grant & Sons Irish Brands Limited je členom spoločnosti William Grant & Sons Group of companies (WGS Group), ktorej materskou spoločnosťou je William Grant & Sons Limited, spoločnosť zapísaná v Škótsku, IČO 131772, so sídlom na adrese The Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, AB55 4DH. Pokiaľ začnete používať tieto stránky, prečítajte si pozorne tieto podmienky. Používanie webových stránok znamená, že s týmito podmienkami súhlasíte. Ak s podmienkami nesúhlasíte, naše webové stránky nepoužívajte.

 

PRE PRÍSTUP NA TIETO WEBOVÉ STRÁNKY MUSÍTE SPĹŇAŤ VEKOVÝ LIMIT PRE KONZUMÁCIU ALKOHOLU V KRAJINE, V KTOREJ TIETO STRÁNKY SPÚŠŤATE. POKIAĽ HO NESPĹŇATE, NA TIETO STRÁNKY NEVSTUPUJTE!

 

Akékoľvek zmienky typu "náš", "my", vrátane odvodených slovných tvarov, alebo "spoločnosť" v týchto zásadách a vo Vyhlásení na ochranu osobných údajov a cookies sú určené k označeniu spoločnosti William Grant & Sons Limited, jej dcérskych spoločností, pridružených spoločností alebo spoločníkov.

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Do väčšiny oblastí webových stránok môžete mať prístup aj bez toho, aby ste u nás museli registrovať svoje osobné údaje. Niektoré oblasti webstránky je možné použiť až po registrácii.

2. Spoločnosť môže tieto Obchodné podmienky kedykoľvek revidovať a aktualizovať toto ich zverejnené znenie.

3. Vašou zodpovednosťou je pravidelne túto stránku skontrolovať, či neobsahuje aktuálne zmeny Obchodných podmienok, ktoré vstupujú do platnosti okamžite po zverejnení na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie týchto stránok bude považované za vaše prijatie týchto Obchodných podmienok, vrátane nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a cookies.

 

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

4. Ak nie je stanovené inak, tak autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva k všetkým materiálom na webstránke (vrátane ochranných známok, návrhov, logotypov, textov, obrázkov, audiovizuálnych materiálov a dizajnu fliaš) sú vlastníctvom spoločnosti, alebo k nim má spoločnosť licenčnú zmluvu.

5. Ochranné známky a súvisiace logá, štítky, dizajn fliaš a akékoľvek ďalšie duševné vlastníctvo spojené so značkou Tullamore D.E.W. sú neobmedzeným vlastníctvom spoločnosti.

6. Akékoľvek iné názvy a zobrazenia produktov použitých na týchto webstránkach slúžia výhradne na účely ich určenia. Všetky ochranné známky a zapísané ochranné známky zahrnuté do názvov a zobrazení týchto produktov sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

7. Materiály z týchto stránok nie je možné kopírovať, reprodukovať, znovu zverejniť, nahrať, uverejniť na stránky, prenášať, distribuovať, komerčne využívať ani upravovať a to žiadnym spôsobom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.

8. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne zaručené v týchto Obchodných podmienkach, sú vyhradené.

 

PRÍSTUP K SLUŽBÁM A PRIJATEĽNÉ POUŽITIE

9. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť v prípade, že by boli stránky z akéhokoľvek dôvodu, kedykoľvek a po akúkoľvek dobu neprístupné. Prístup na webstránky môže byť bez upozornenia dočasne, alebo natrvalo pozastavený.

10. Spoločnosť si vyhradzuje právo , bez súvislosti s bodom 9 pozastaviť, ukončiť alebo zakázať prístup na webové stránky v prípade porušenia týchto Obchodných podmienok.

11. Vašou povinnosťou je uchovávať všetky vám pridelené heslá a užívateľské mená v utajení a spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť, alebo zrušiť užívateľské meno či heslo, ak sa domnieva, že nedodržiavate tieto Obchodné podmienky.

12. Webové stránky môžete používať iba pre účely, ktoré sú v súlade so zákonom. Tieto webové stránky nesmiete používať:

•žiadnym spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek platné miestne, vnútroštátne, alebo medzinárodné zákony, či predpisy; ;

• žiadnym spôsobom, ktorý je protiprávny alebo podvodný, alebo má protiprávny, či podvodný účinok;;

• na prenos alebo sprostredkovanie odosielania akýchkoľvek nevyžiadaných, alebo neoprávnených reklamných, či propagačných materiálov, alebo akejkoľvek formy spamu;;

• k vedomému prenosu akýchkoľvek dát, akýchkoľvek zaslaných či nahratých materiálov, ktoré obsahujú vírusy, alebo podobný počítačový kód určený k nežiaducemu narušeniu funkčnosti akéhokoľvek počítačového softvéru, či hardvéru;;

• robiť čokoľvek, čo by bolo v rozpore so Zákonom o zneužívaní počítačov z roku 1990 (UK).

 

VKLADANIE TEXTOV

14. Vložením svojho obsahu na tieto webové stránky rovnako:

15. Súhlasíte, že nepredložíte žiadny príspevok, ktorý nie je vašim pôvodným dielom, alebo by inak porušil práva tretích strán, alebo ktorý by obmedzil, či znemožnil použitie týchto webových stránok akoukoľvek treťou stranou, vrátane jej spokojnosti s týmito stránkami. Vaše používanie a predloženie nesmie byť protiprávne, ani nesmie obťažovať, či vyvolávať tieseň, alebo nepríjemné pocity u žiadnej osoby a nesmie obsahovať obscénny alebo urážlivý obsah, ani nesmie narušiť bežný tok dialógu na týchto internetových stránkach.

16. Neurobíte žiadne prehlásenie, ani neuvediete žiadny príspevok, ktorý by mal nasledujúci obsah a ani k takémuto obsahu nebudete nabádať žiadnu inú stranu:

• nadávanie a/alebo neprijateľný, neslušný, hanlivý, vyhrážajúci sa, hrubý alebo diskriminujúci (na základe rasy, náboženstva, pohlavia, sexuálnej orientácie, národnosti, veku, alebo telesného či duševného postihnutia) jazyk;

• rozhovory, ktoré nabádajú, podporujú k ilegálnym, či trestným činnostiam, alebo dodávajú informácie o takýchto činnostiach (okrem iného ide o pornografiu, výbušniny, zbrane, násielie, drogy, programovanie vírusov, počítačové pirátstvo (hacking) a porušenie autorských práv); ;

• zverejňovanie adries pre iné webové stránky, alebo obsahu, ktorý porušuje práva k duševnému vlastníctvu ktorejkoľvek tretej strany; ;

• výmena telefónnych čísel, alebo domácich adries, obťažovanie iných užívateľov stránok (buď súkromne, alebo na verejných fórach), alebo imitovanie našich zamestnancov, celebrít, alebo akýchkoľvek osobností, či vydávanie sa za ne;

• konanie, ktoré by prerušilo, alebo narušilo fungovanie, stabilitu, alebo bezpečnosť stránok (okrem iného vrátane infikovania počítačovými vírusmi, programátorských chýb (bugs), červov, trójskych koní, alebo akejkoľvek inej formy napadnutia);

• inzercie, reklamy, nevyžiadané prístupy, alebo akékoľvek iné použitie stránky pre neoprávnené komerčné účely ;

• akékoľvek znevažujúce poznámky ohľadom spoločnosti, alebo stránok.

17. Súhlasíte s tým, že spoločnosť odškodníte v prípade všetkých zákonných poplatkov, škôd a iných výdajov, ktoré môžu spoločnosti vzniknúť v dôsledku vášho porušenia ktorejkoľvek z podmienok, či práv akejkoľvek tretej strany, alebo akéhokoľvek porušenia zákona.

18. Aj napriek tomu, že žiadame všetkých užívateľov webstránok, aby tieto podmienky dodržiavali, beriete na vedomie, že iní užívatelia môžu predložiť materiál, ktorý považujete za urážlivý, alebo škodlivý. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť ani povinnosť v prípadoch, kedy jednotlivý obsah užívateľa predložený na webových stránkach a takéto zverejňovanie obsahu, nepredstavujú názor spoločnosti.

19. Ak prispievate na naše webstránky, súhlasíte s tým, že nám udeľujete bezplatné, nevýhradné povolenie zverejniť a inak použiť materiál akýmkoľvek spôsobom budeme chcieť a v akomkoľvek oznamovacom prostriedku / nosiči, kdekoľvek vo svete.

 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

21. Napriek tomu, že sa spoločnosť snaží zaistiť, aby boli informácie na jej webových stránkach správne, nezaručuje správnosť a úplnosť materiálov na webových stránkach. Spoločnosť môže kedykoľvek, bez upozornenia uskutočniť zmeny v materiáloch na webstránkach, alebo v produktoch a cenách, ktoré sú na nich popísané. Materiál na webstránkach môže byť zastaralý a spoločnosť nie je nijako zaviazaná k aktualizácii takýchto materiálov. Spoločnosť vám v maximálnom rozsahu, povolenom zákonom, poskytuje webstránky na takom základe, že spoločnosť vylučuje akékoľvek vyhlásenia, záruky, podmienky a iné náležitosti (okrem iného vrátane podmienok, ktoré vyplývajú zo zákona).

22. Na základe článku 23 spoločnosť, akákoľvek iná strana (či je už zapojená do výroby, vývoja, údržby, či dodávania webstránok, či nie) a akákoľvek zo spoločností v skupine a úradníci, riaditelia, zamestnanci, akcionári, alebo konatelia ktorejkoľvek z nich vylučujú akúkoľvek povinnosť a zodpovednosť za akúkoľvek výšku, alebo druh straty, či škody, ktoré by mohli vzniknúť vám, alebo tretej strane (okrem iného vrátane akýchkoľvek priamych, nepriamych, s represívnou funkciou alebo následných strát, či škôd, alebo akýchkoľvek strát príjmov, zisku, dobrého mena, dát, zmlúv, použitia peňazí alebo strát, či škôd vyplývajúcich z prerušenia podnikania, alebo súvisiacimi s prerušením podnikania akýmkoľvek spôsobom a tak v spojení s deliktom (mimo iného vrátane nedbalosti), zmluvou, či inak akýmkoľvek spôsobom v súvislosti s používaním, neschopnosťou používať, alebo s výsledkami použitia webstránok, akýchkoľvek iných webových stránok napojených odkazmi na naše stránky, alebo s materiálmi na takých webových stránkach, okrem iného vrátane straty, či škody v dôsledku vírusov, ktoré môžu napadnúť vaše počítačové zariadenie, softvér, dáta, či iný majetok v dôsledku vášho prístupu na iné stránky, alebo vášho používania alebo prehľadávania iných webstránok, alebo vášho sťahovania akéhokoľvek materiálu z webových stránok, alebo akýchkoľvek iných webových stránok napojených odkazmi na naše webové stránky.

V týchto Obchodných podmienkach nie je uvedené nič, čo by obmedzilo zodpovednosť spoločnosti za tieto prípady: ;

• podvod, alebo podvodné dezinformácie; alebo

• akákoľvek iná zodpovednosť, ktorá sa nedá vylúčiť, alebo obmedziť zákonom.

 

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

24. Tieto Obchodné podmienky a ich výklad sa riadia právnymi predpismi Škótska. Spory súvisiace s týmito Obchodnými podmienkami budú riešené vo výhradnej jurisdikcii škótskych súdov, aj keď si spoločnosť ponecháva právo viesť konanie proti vám za porušenie týchto Obchodných podmienok v krajine vášho bydliska, alebo v akomkoľvek inom príslušnom štáte.

Dátum zverejnenia: 08. 11. 2012